Географските данни са изключително важни при планиране и управление на мрежите в областта на телекомуникацията.

Използването на нашата технология позволява правилна оценка на ситуацията, повишаване качеството на предоставяните услуги, разширяване зоната на покритие и планиране на мрежи от следващо поколение. Оптимизирането на мрежите води до предвиждане потребностите на клиентите и повишаване на приходите.

Планиране на мрежа

Дали проектират инфраструктура от следващо поколение или оптимизират съществуваща мрежа, доставчиците на телекомуникационни услуги трябва да вземат ключови решения в съответствие с бизнес целите си. Чрез специализиран телекомуникационен софтуер се прави точен пазарен, демографски и пространствен анализ за вземане на информирани решения относно клиенти, конкуренция, местоположения. Данните за местоположение, като GPS координати и адреси, се интегрират с инструментите за планиране и работа с инфраструктурата, за да се определят най-удобните места за внедряване. Точните координати и зоните на покритие разкриват връзката между мрежовите компоненти и пропуските в обслужването. Методът на проучване на местоположението разкрива всички необходими локационни фактори – от базови станции на терен до големи сгради. Точните карти дават информация за новите обекти и датите на активирането им, както и подробности за оптимизиране и за зоните на покритие.

Телекомуникации планиране на мрежа
Телекомуникации управление на мрежи

Управление работата на мрежите

Добрата работа на мрежата и очакването на клиентите за високо качество на предоставяната услуга, изискват непрекъснат мониторинг на инфраструктурата на мрежата и нейната оптимизация. Чрез софтуерните продукти, предлагани от Дейтамап, има възможност да се види къде е разположено оборудването, какво е неговото състояние в момента и да се анализира състоянието на потока от данни. Използват се интерактивни карти, които показват нивото на обслужване. С това се осигурява бързо решаване на проблемите и добра връзка с клиентите.

Обхват на зоните на покритие

Софтуерните решения, предлагани от Дейтамап, предоставят възможност визуално да се проследи зоната на телекомуникационно обслужване, да се види силата на сигнала и резервните мощности, достъпни за дадена територия. Териториалното изследване се интегрира с данните за мрежата, за да се получи най-добра визуална и точна информация. Клиентите, заедно с представители на обслужващата компания, имат възможност в интерактивен режим да разгледат картата със зоните на покритие, с което ще видят качеството на предлаганите услуги по места, а също и да намерят на картата най-близкия обслужващ център. Статистическите данни могат да се използват за бъдещо планиране.

Телекомуникации обхват на зоните на покритие
Телекомуникации клиенти

Пространствено проучване на клиентския регион

Точната информация за клиент, мрежа и местоположение, улесняват достигането до клиента в точното време на най-добрите за него оферти и услуги.
Данните се консолидират с други данни за пазара, за да се изработи точен потребителски профил, необходим в процесите на анализ, моделиране и райониране.
Картографирането и наслагването на множество набори от данни свързани с регионите помагат за идентифициране най-добрите местоположения.

Съчетаването на данни за инженерната инфраструктура, експлоатацията и поддържането на мрежата осигурява по-добро планиране на инвестициите в комуникационните съоръжения.

Най-често се използва Spectrum Spatial или MapInfo Pro, които предоставят по лесен и ясен начин информацията, необходима за вземане на ежедневните решения.