Географската информация в помощ на успешното планиране, оптимизация и изпълнение на маркетингови дейности.

Геомаркетингът е интегриране на географско изследване в различни аспекти на маркетинга, включително продажби и дистрибуция. Той използва географски параметри в областта на методологията на маркетинговото проучване, включително събиране на данни, анализ и представяне.

Геомаркетинговите услуги са свързани с териториално планиране, както и райониране и избор на място за нов обект. Могат да се използват във всеки един аспект на маркетинговия микс – продукт, цена, промоция или място.

Геомаркетингът има пряко влияние върху развитието на модерната разносна търговия и реорганизацията на вида на търговията на дребно. Използват се ключови фактори, статистическа информация, добра базова карта, подходящи слоеве данни, надеждно профилиране на потребителите, както и правилно тестване. С него спестявате време и пари.

Райониране на търговски зони

Разделяне на райони с еднаква тежест по редица показатели – брой на клиентите, очаквани продажби, площ. За база на районирането се използват специални микрозони (малки градски зони с хомогенни характеристики), като се изобразяват цветово статистически данниза по-добро балансиране. Използват се данни за местоположението и вида на търговските обекти,и за всеки търговски агент се изготвя карта на района.

Търговски райони
Оптимален маршрут на търговски представител

Оптимизиране на маршрути на търговски представители

В рамките на района на всеки търговец се изготвят ежедневните му маршрути за посещение. Маршрутите се балансират по време, разстояние и обем работа.

Определяне потенциал на пазара

Потенциалът на пазара се определя чрез анализ на демографски данни и данни за търговската мрежа на града. След съпоставяне с проучване за потреблението на подобни продукти и оценка на пазарния дял на конкурентните марки, могат да се направят прогнози за очакваните продажби и по райони.

Търговия потенциал на пазар
Търговия откриване на обект

Откриване на нов обект

Местоположението на нов обект се избира след анализ на следните показатели:

  • обекти на конкуренцията;
  • кой е най-печелившият обект;
  • какви са демографските и икономически условия в района;
  • къде има друг подобен район.