Услуги за териториално планиране и анализ

В основата на всички бизнес оценки и анализи стоят данни, a над 85% от тях съдържат и географска компонента (местоположение, адрес, площ и др.). Ето защо териториалните анализи и планиране се прилагат с все по-голям успех за разработване на ефективни бизнес стратегии и ясен поглед към необходими подобрения, за правилно териториално планиране и оптимизиране на работата. Географските информационни системи (ГИС) разполагат с най-добрите инструменти за целта, а ние имаме дългогодишен опит с тях.

Извлечете повече ползи от вашите данни.

С помощта на средства и услуги от Дейтамап ще получите:

Геопозициониране

Геопозициониране

Установяване на реалното географско местоположение на даден обект (географски координати / адрес). Привързване на данните за всеки обект към неговото местоположение. Възможност да събирате и отбелязвате информация на терен, която автоматично да се добави към данните ви.

Визуализации върху карта

Представяне върху карта

Онагледяване на различна информация върху карти по местоположение и площ. Разнообразни средства за визуализация според данните за дадена територия (икономически, демографски и др.), сред които разделяне по цветове, диаграми, както и различни знаци за отделни видове обекти. Възможности за показване и скриване от картата на групи обекти по избрани критерии (напр. конкурентни обекти). Визуализации за различни периоди от време, даващи допълнителни възможности за сравнения.

Геомаркетингови анализи

Териториален анализ

Анализи на територията според входящите данни и по различни показатели, които искате да се вземат предвид. Разкриват се слабостите в териториалното планиране и разпределение, възможностите за подобрения, взаимовръзки и тенденции. Анализът дава ценна информация въз основа на точни и ясни измерителни критерии включително и за разпределение на пазарни дялове между различни фирми.

Териториално райониране

Райониране

Подходящо райониране на територията, балансирано според избрани параметри. Оптимално планиране на райони с еднаква тежест за разпределяне на работата, като се използват малки зони за големите градове. Критериите за райониране са много, а с нашата услуга за всеки район могат да бъдат оценени важни показатели като площ, застроена площ, брой на търговски или други обекти, икономическа или статистическа информация, които да отговарят на определени условия. Определя се и териториален потенциал.

Планиране на маршрут

Планиране на маршрути за посещение

Определяне на оптимални маршрути на обхождане на обекти, така че те да бъдат изпълнени за възможно най-кратко време и с минимални разходи. Прогноза за разстояние и време за изпълнение на маршрут, час на посещение за всеки обект, при които се вземат предвид параметри като честота на посещенията, продължителност и др.

Предимства и ползи от геоинформационните услуги

Области на приложение

Предлагаме решения, съобразени със спецификата на данните и целите в различни сфери.

Търговия

Вижте повече

Куриерски услуги

Вижте повече

Телекомуникации

Вижте повече

Обществена сигурност

Вижте повече

Публичен сектор

Вижте повече