Оптимизиране на мрежата от филиали. Анализ на местния пазар.

Ефективното идентифициране на нови местоположения за банкови клонове и банкомати е критичен фактор за спечелване на надпреварата за печалби и пазарен дял. Има много примери за банки, които са свършили отлична работа при навлизане на пазара, но все още позиционират своите клонове на места с по-малък достъп или видимост.

Ние ще ви дадем информация за съществуващата инфраструктура на изследваната територия, социално-демографския статус на на населението, разположението на съществуващата клонова мрежа, банкомати и други обекти, които имат съществено отношение при вземането на решение.

Избор на подходящо място на клонове и банкомати

Местоположението на клонове и банкомати е от жизнено важно значение за всяка банка. Намирането на правилното място е трудно и отнема много време.
Технологиите на Дейтамап ще ви подпомогнат за намиране на правилните отговори на следните основни въпроси:

  • Къде трябва да се отворят нови клонове и в каква последователност?

  • От колко банкомати имате нужда?

  • Къде да разположите банкоматите, и кои места ще генерират най-много приходи за Вашата компания?

  • Кое разположение ще отнеме най-малко приходи от вече съществуваща мрежа?

Финанси - избор на място
Геомаркетинг планиране на обект

Планиране на нов клон или банкомат

Вземането на решение къде да разположите нов клон или банкомат, или къде да предложите нов продукт или услуга, е една от съществените инвестиционни решения.
Без значение колко е революционна планираната концепция, избирането на погрешно местоположение може да означава избор между успеха и провала.

Изследване модела на поведение на клиентите

и техните предпочитания в зависимост от територията (район и местоположение).
Разбирането на тези предпочитания ще позволи на банките да станат по-умели в идентифицирането на потенциални нови местоположения за разширяване на бизнеса.
Важни въпроси, които се нуждаят отговори са:

  • Колко далеч настоящите клиенти желаят да пътуват за извършване на сделки или да откриват сметки?

  • Кои клиента преобладават в изследвания район – тези, които използват един клон или тези, които използват повече?

  • Какво е съотношението между съществуващи и новооткрити сметки в клоновете на дадена територия?

  • Каква е миграцията на клиенти и появата на нов клон?

Финанси клиенти